Biedrības "EKC Suiti" apraksts

 

 Biedrība "Etniskās kultūras centrs„Suiti”" tika nodibināta 2001. gada 18. decembrī ar mērķi sekmēt suitu novada kā etniskas kopienas apzināšanu un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un līdzsvarotu attīstību.

 

Kopš 2008.gada biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 

Biedrībā ir ap 50 biedru, tai skaitā arī visas trīs suitu pašvaldības: Alsungas novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība (Gudenieki un Basi) un Ventspils novada pašvaldība (Jūrkalne). Līdz 2005. gadam biedrību vadīja Lidija Jansone,  kopš 2005. gada  Ilga Leimane, no 2007.gada  Grigorijs Rozentāls, bet no 2009.gada - Dace Martinova.


Viens no biedrības nozīmīgākajiem darbiem ir vairāku  starptautisko burdona festivālu organizēšana reizi 4 gados - 2004.,  2007., 2010., 2014. un 2017.gadā, kuros ir piedalījušies daudz dalībnieku gan no Latvijas, gan ārvalstīm - Gruzijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Azerbaidžānas u.c. Vairāk informācijas par festivāliem mājas lapas sadaļā "Burdona festivāls".

Biedrības valdē ir  Ilga Leimane, Daiga Kalniņa un Dace Martinova (Alsungas novads), Daina Bērende, Dace Reinkopa (Gudenieki - Kuldīgas novads), Māris Dadzis un Ligita Kalniņa (Jūrkalne - Ventspils novads).

 

Biedrības rekvizīti:

 

Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti""

 

Reģ.Nr.40008064940

 

Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV0-3306

 

Banka:  AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV87UNLA0050001043975

           

             Valsts kase, kods TRELLV2X, konta Nr.LV23TREL9165550002000

 

Kontakti:

 

 

Valdes priekšsēdētāja/projektu vadītāja Dace Martinova, m.+371 29222103, e-pasts: dace.martinova@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starptautisko projektu vadītāja Māra Rozentāle, m.+371 29452767, e-pasts: maraspasts@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti""