Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas/biedriba_etniskas_kulturas_centrs_suiti/

Biedrības "EKC Suiti" apraksts

 BiedrÄ«ba "Etniskās kultÅ«ras centrs„Suiti”" tika nodibināta 2001. gada 18. decembrÄ« ar mērÄ·i sekmēt suitu novada kā etniskas kopienas apzināšanu un suitu kultÅ«rvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un lÄ«dzsvarotu attÄ«stÄ«bu.

 

Kopš 2008.gada biedrÄ«bai ir piešÄ·irts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

 

BiedrÄ«bā ir ap 50 biedru, tai skaitā arÄ« visas trÄ«s suitu pašvaldÄ«bas: Alsungas novada dome, KuldÄ«gas novada pašvaldÄ«ba (Gudenieki un Basi) un Ventspils novada pašvaldÄ«ba (JÅ«rkalne). LÄ«dz 2005. gadam biedrÄ«bu vadÄ«ja Lidija Jansone,  kopš 2005. gada  Ilga Leimane, no 2007.gada  Grigorijs Rozentāls, bet no 2009.gada - Dace Martinova.


Viens no biedrÄ«bas nozÄ«mÄ«gākajiem darbiem ir vairāku  starptautisko burdona festivālu organizēšana reizi 4 gados - 2004.,  2007., 2010., 2014. un 2017.gadā, kuros ir piedalÄ«jušies daudz dalÄ«bnieku gan no Latvijas, gan ārvalstÄ«m - Gruzijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Azerbaidžānas u.c. Vairāk informācijas par festivāliem mājas lapas sadaļā "Burdona festivāls".

BiedrÄ«bas valdē ir  Ilga Leimane, Daiga Kalniņa un Dace Martinova (Alsungas novads), Daina Bērende, Dace Reinkopa (Gudenieki - KuldÄ«gas novads), Māris Dadzis un Ligita Kalniņa (JÅ«rkalne - Ventspils novads).

 

Biedrības rekvizīti:

 

Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti""

 

Reģ.Nr.40008064940

 

Adrese: Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV0-3306

 

Banka:  AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV87UNLA0050001043975

           

             Valsts kase, kods TRELLV2X, konta Nr.LV23TREL9165550002000

 

Kontakti:

 

 

Valdes priekšsēdētāja/projektu vadÄ«tāja Dace Martinova, m.+371 29222103, e-pasts: dace.martinova@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starptautisko projektu vadÄ«tāja Māra Rozentāle, m.+371 29452767, e-pasts: maraspasts@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Biedrība "Etniskās kultūras centrs "Suiti""