Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/biedribas/biedriba_etniskas_kulturas_centrs_suiti/statuti/

Statūti

 ReÄ£istrēts biedrÄ«bu un nodibinājumu reÄ£istrā

Ventspilī,2019.gada ______.____________________

ar Nr.____________________________________

 

 

 

 

BiedrÄ«bas Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti” statÅ«ti

 Alsungā, 2019.

 

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti” (turpmāk tekstā EKC) biedrÄ«ba, kura nodibināta apvienojoties juridiskām un fiziskām personām, lai sasniegtu kopÄ«gu mērÄ·i, kuram nav peļņas gÅ«šanas nolÅ«ka.
1.2. BiedrÄ«bas nosaukums latviešu valodā ir: Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti”.
1.3. Biedrības saīsinātais nosaukums ir EKC SUITI.
1.4. EKC simboliku izstrādās pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesÄ«bu aktiem un apstiprinās EKC dibinātāju kopsapulcē.
1.5. EKC darbojas Latvijas Republikas teritorijā.
1.6. EKC juridiskā adrese ir: Ziedulejas ielā 1, Alsungā, Alsungas novads, LV-3306.
2. EKC darbības mērķis, uzdevumi un metodes.
2.1. EKC darbÄ«bas mērÄ·is ir sekmēt suitu novada kā etniskās kopienas apzināšanu un suitu kultÅ«rvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un lÄ«dzsvarotu attÄ«stÄ«bu.
2.2. EKC darbības virzieni:
2.2.1. Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība (92.5.).
2.2.2. Ar kino un video saistīta darbība (92.1.).
2.2.3. Kultūras objektu darbība (92.32.).
2.2.4. AtpÅ«tas parku un citur neklasificēta izklaidējoša darbÄ«ba (92.33.).
2.2.5. Muzeju darbÄ«ba un vēsturisku vietu celtņu saglabāšana (92.52.).
2.2.6. Pārējā izklaidējošÄ darbÄ«ba (92.3.).
2.3. EKC darbÄ«bas virzienu Ä«stenošana:
2.3.1. Veikt suitu etnogrāfiskā materiāla izpēti un apkopošanu, izveidot folkloras materiālu krātuvi un Suitu muzeju.
2.3.2. Organizēt izglÄ«tošanas un apmācÄ«bu programmas, kas saistÄ«tas ar suitu kultÅ«rvēsturiskā mantojuma apguvi un tradicionālās kultÅ«ras izpratnes veidošanu.
2.3.3. Organizēt projektus, ierosināt dažādas aktivitātes suitu kultÅ«ras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai; organizēt seminārus, konferences, starptautiska un vietēja mēroga folkloras un citus kultÅ«ras pasākumus.
2.3.4. Iesaistīties kultūrtūrisma attīstības procesos.
2.3.5. Sadarboties ar pašvaldÄ«bām un citām nevalstiskām organizācijām.
2.3.6. Finanšu piesaistes nolÅ«kos nodarboties ar uzņēmējdarbÄ«bu un citu saimniecisko darbÄ«bu.
2.3.7. Realizējot EKC uzdevumu izpildi, organizācija savā darbÄ«bā pielieto visus veidus un lÄ«dzekļus, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un citiem normatÄ«vajiem aktiem.

3. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.
3.1. Par EKC biedru var bÅ«t jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kura labprātÄ«gi ir gatava atzÄ«t un ievērot EKC statÅ«tu noteikumus un iesaistÄ«ties EKC darbā. Personas, kuras jaunākas par 16 gadiem, var bÅ«t par EKC biedriem, ja, stājoties nosauktajā organizācijā, iesniedz vecāku vai aizbildņu rakstisku atļauju. EKC atbalstÄ«tājiem nav jāmaksā biedru nauda, bet nav arÄ« balsstiesÄ«bas ikgadējās un ārkārtas pilnsapulcēs. Tāpat par EKC biedru uz lÄ«dztiesÄ«bas pamatiem ar fiziskām personām var bÅ«t jebkura juridiska persona, kuras darbÄ«ba nav pretrunā ar EKC statÅ«tiem, vai arÄ« EKC statÅ«ti nav pretrunā konkrētās juridiskās personas darbÄ«bas specifiku, tās statÅ«tiem, vai uz šo juridisko personu attiecināmiem ierobežojumiem valsts likumos vai normatÄ«vajos aktos.
3.2. EKC biedrus uzņem EKC valde, pieņemot atbilstošu lēmumu.
3.3. Personas, kuras vēlas iestāties EKC, iesniedz EKC valdei rakstisku iesniegumu un iemaksā pilnsapulces noteikto iestāšanās naudu, kas noteikta ikgadējo biedru naudu.
3.4. Biedrības valde izskata iesniegumu tuvējā valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē. Valdes lēmums ir pārsūdzams EKC biedru pilnsapulcē.
3.5. BiedrÄ«bas darbÄ«bā var piedalÄ«ties personas ar Ä«pašu statusu.
3.6. EKC valde var izslēgt biedru no biedrÄ«bas, atbilstoši statÅ«tos noteiktajiem gadÄ«jumiem. Valdes lēmums ir jāmotivē un jāpaziņo pārējiem EKC biedriem.
3.7. Izstājoties vai izslēdzot biedru no EKC, iestāšanās maksa un ikgadējā biedru nauda netiek atmaksāta.
4. EKC biedru tiesības un pienākumi.
4.1. EKC biedriem ir vienādas tiesÄ«bas, tajā skaitā arÄ« gadÄ«jumos, ja tiem ir noteikta atšÄ·irÄ«ga ikgadējā biedru nauda un iestāšanās iemaksa.
4.2. EKC biedriem ir tiesības:
4.2.1. PiedalÄ«ties EKC biedru pilnsapulcēs šajos statÅ«tos noteiktā kārtÄ«bā; piedalÄ«ties EKC vadÄ«bas un kontroles institÅ«ciju vēlēšanās, tikt pašam tajās ievēlētam.
4.2.2. Iesniegt jautājumus izskatÄ«šanai EKC biedru pilnsapulcē 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.
4.2.3. Izmantot EKC inventāru atbilstoši EKC vadÄ«bas noteiktajiem iekšÄ“jās kārtÄ«bas noteikumiem un noteiktā kārtÄ«bā izmantot EKC simboliku.
4.2.4. Jebkurā laikā iepazīties ar EKC darbību, pieprasīt no valdes pārskatu par EKC saimniecisko darbību, pieprasīt dokumentu norakstus vai izrakstus.
4.2.5. Piedalīties EKC rīkotajos pasākumos.
4.3. EKC valde lemj par nominācijas GODA BIEDRS piešÄ·iršanu.
Nomināciju Goda biedrs piešÄ·ir par ilggadēju sadarbÄ«bu suitu kultÅ«ras mantojuma saglabāšanā, dokumentēšanā un popularizēšanā, par biedrÄ«bas darbÄ«bas un attÄ«stÄ«bas atbalstÄ«šanu, par mecenātismu, par nozÄ«mÄ«giem sasniegumiem suitu kultÅ«ras mantojuma izpētē, jaundarbu radÄ«šanā u.c.. Goda biedru nominācijai var ieteikt un izvirzÄ«t ikviens biedrÄ«bas biedrs. KandidatÅ«ras apstiprināšanu izvērtē un veic biedrÄ«bas valde biedrÄ«bas valdes sēdē. Goda biedra statusu piešÄ·ir uz mūžu. Goda biedrs nemaksā ikgadējo biedru naudu.
4.3. EKC biedru pienākumi ir:
4.3.1. ApzinÄ«gi ievērot šo statÅ«tu noteikumus, EKC dalÄ«bnieku pilnsapulces un valdes lēmumus, ievērot EKC iekšÄ“jās kārtÄ«bas noteikumus.
4.3.2. PiedalÄ«ties EKC darbÄ«bas mērÄ·u Ä«stenošanā.
4.3.3. Noteiktā kārtībā un savlaicīgi maksāt dalībnieku naudu.

 

5. Finanšu lÄ«dzekļu iegÅ«šanas un izlietošanas kārtÄ«ba.
5.1. EKC līdzekļus veido:
5.1.1. EKC biedru iestāšanās maksa un biedru maksa. Iestāšanās maksa ir 5.00 EUR (pensionāriem un bezdarbniekiem 1.50 EUR fiziskām personām un 14.00 EUR juridiskām personām. Biedru maksa par gadu ir 5.00 EUR fiziskām personām (pensionāriem un bezdarbniekiem 1.50 EUR, un juridiskajiem biedriem 15.00 EUR . PašvaldÄ«bu biedru gada maksas apmērs ir noteikts sekojoši: Alsungas novada dome – 1000.00 EUR, KuldÄ«gas novada pašvaldÄ«ba – 1000.00 EUR, Ventspils novada pašvaldÄ«ba – 1000.00 EUR.
5.1.2. Juridisko un fizisko personu ziedojumi.
5.1.3. Ienākumi no EKC uzņēmējdarbības.
5.1.4. Juridisko un fizisko personu mērÄ·iemaksas atsevišÄ·u EKC uzdevumu sasniegšanas finansēšanai.
5.1.5. Citi atļauti ienākumi.
5.2. EKC līdzekļi saskaņā ar valdes rīkojumiem tiek izlietoti:
5.2.1. EKC mērÄ·u Ä«stenošanai un uzdevumu izpildei.
5.2.2. EKC darbinieku algošanai.
5.2.3. Citu izdevumu segšanai, kas saistÄ«ti ar EKC darbÄ«bas nodrošināšanu.
5.3. GadÄ«jumos, kad EKC lÄ«dzekļi ir nepietiekami kāda biedrÄ«bas uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērÄ·iemaksām šÄ« pasākuma realizācijai. ŠÄ«m iemaksām ir brÄ«vprātÄ«gs raksturs. Valde var šos lÄ«dzekļus izmantot vienÄ«gi attiecÄ«gā uzdevuma realizēšanai.
5.4. Par EKC lÄ«dzekļu un mērÄ·iemaksu pareizu izmantošanu atbild valdes priekšsēdētājs un valde, bet kontroli par lÄ«dzekļu izmantošanu veic revidents.
5.5. EKC vārdā dokumentus parakstīt tiesīgi visi valdes locekļi.
6. EKC pārvaldes struktūra.
6.1. EKC augstākā pārvaldes institÅ«cija ir EKC biedru pilnsapulce. Pilnsapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamÄ«bas, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.
6.2. Tikai EKC biedru pilnsapulcei ir tiesības:
6.2.1. Lemt jautājumus par EKC statÅ«tu grozÄ«šanu.
6.2.2. Lemt jautājumus par iestāšanās iemaksas un ikgadējās dalÄ«bas naudas samaksas kārtÄ«bu un apmēriem.
6.2.3. Izskatīt valdes ziņojumus, apstiprināt gada pārskatu.
6.2.4. Lemt jautājumus par dalÄ«bnieku izslēgšanu.
6.2.5. Lemt par EKC struktÅ«rvienÄ«bas izveidošanu vai likvidāciju.
6.2.6. Lemt jautājumus par EKC likvidāciju, apvienošanos ar citām biedrÄ«bām, iestāšanos citās biedrÄ«bās vai to apvienÄ«bās.
6.2.7. Ievēlēt amatā un atcelt no amata valdes locekļus un revidentu, apstiprināt un grozÄ«t tiem paredzētās instrukcijas, lemt par prasÄ«bu un sÅ«dzÄ«bu izbeigšanu.
6.2.8. Izlemt citus ar EKC darbību saistītus konceptuālus jautājumus.
6.3. Pilnsapulces var būt kārtējas un ārkārtas. Kārtējās pilnsapulces sasauc valde reizi gadā. Ārkārtas pilnsapulces sasauc valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa EKC biedru.
6.4. EKC biedru pilnsapulce ir tiesÄ«ga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem EKC biedriem. Pilnsapulces sasaukšana ir jāpaziņo biedriem ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš. Paziņojumā jānorāda biedru pilnsapulces sasaukšanas diena, laiks, vieta un sapulcē izskatāmie jautājumi.
6.5. Ja kopsapulce nav lemttiesÄ«ga kvoruma trÅ«kuma dēļ, pēc divām nedēļām tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kura ir lemttiesÄ«ga neatkarÄ«gi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadÄ«jumā, ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
6.6. EKC biedru pilnsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot likumā un šajos statÅ«tos noteiktajos gadÄ«jumos. BiedrÄ«bas statÅ«tu grozÄ«jumu veikšanas gadÄ«jumos lēmumu pieņem, ja par to nobalso vismaz 2/3 no visiem pilnsapulces biedriem.
6.7. Lemjot par kāda biedra izslēgšanu no EKC, šis biedrs vai viņa pārstāvis balsošanā nepiedalās. Biedrs vai viņa pārstāvis nevar piedalÄ«ties balsošanā arÄ« tad, ja EKC biedru pilnsapulce lemj par prasÄ«bas celšanu pret viņu vai par atteikšanos no prasÄ«bas.
6.8. Balsošana EKC biedru pilnsapulcē notiek atklāti, izņemot gadÄ«jumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa kaut viens no biedriem. Aizklāta balsošana ir obligāta, ievēlot amatā un atceļot no amata valdes locekļus un revidentu, kā arÄ« pieņemot lēmumu par prasÄ«bu celšanu pret viņiem vai atteikšanos no prasÄ«bas.
6.9. EKC pilnsapulcē balsstiesÄ«bas ir visiem tiem EKC biedriem, kas nomaksājuši savas biedru maksas par pašreizējo gadu un kam nav parādu par iepriekšÄ“jiem gadiem.
6.10. Katram EKC biedram – gan fiziskai, gan juridiskai personai, pilnsapulcē ir viena balss.
6.11. EKC biedru pilnsapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai persona, kas izpilda viņa pienākumus. Pēc pilnsapulces atklāšanas balsstiesÄ«gie biedri ievēl no sava vidus sapulces vadÄ«tāju.
6.12. Pilnsapulces norise jāprotokolē. Protokolējot lēmumus, jānorāda ar kādu balsu vairākumu lēmumi pieņemti. Protokolā jānorāda biedru iesniegtie priekšlikumi un piezÄ«mes. Protokolu raksta sekretārs, kuru uzaicinājis pilnsapulces vadÄ«tājs. Pilnsapulces vadÄ«tājs atbild par to, lai ieraksti protokolā atspoguļotu biedru pilnsapulces gaitu, izteiktos priekšlikumus un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta sapulces vadÄ«tājs un sekretārs.
6.13. EKC darbÄ«bu vada valde 7 valdes locekļu sastāvā, no kuriem Alsungas, KuldÄ«gas un Ventspils novadu domes katra ievēl pa vienam valdes loceklim, bet atlikušos valdes locekļus ievēl biedru pilnsapulce. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem. Valdes locekļi tiek ievēlēti sekojoši: no Alsungas novada – 3 valdes locekļi, no KuldÄ«gas novada – 2 valdes locekļi un Ventspils novada – 2 valdes locekļi. Valde no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Valdi vada valdes priekšsēdētājs. Valde risina un izlemj visus EKC jautājumus, kuri neietilpst EKC biedru pilnsapulces kompetencē. Lēmumu pieņemšanā priekšsēdētājam ir izšÄ·irošÄ balss, ja balsojot balsis sadalās vienādi. Valde ir pakļauta EKC biedru pilnsapulcei un tās galvenās funkcijas ir:
6.13.1. Sekot, lai tiktu ievēroti EKC statūti un pilnsapulču lēmumi.
6.13.2. Plānot, vadÄ«t un sadalÄ«t veicamos darbus un pasākumus, tikšanās laikus u.c.
6.13.3. PārvaldÄ«t EKC Ä«pašumus un atbildēt par tiem.
6.13.4. Pārstāvēt EKC tiesā, valsts un pašvaldÄ«bu iestādēs un attiecÄ«bās ar trešajām personām.
6.13.5. Lemj par EKC dalību citās sabiedriskās organizācijās.
6.13.6. Lemj par citiem jautājumiem, kas nav EKC pilnsapulces kompetencē.
6.14. Valdes sēdes notiek pēc vajadzÄ«bas, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Tās sasauc valdes priekšsēdētājs pēc savas iniciatÄ«vas vai tā uzdevumā valdes priekšsēdētāja vietnieks vai, ja to pieprasa vismaz puse valdes locekļu.
6.15. Valdes sēdes parasti ir atklātas. Valdes sēdes notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk kā puse no sēdē klātesošajiem valdes locekļiem.
6.16. Valdes sēdes ir lemttiesÄ«gas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem vienkāršu balsu vairākumu. GadÄ«jumā, ja balsis dalās lÄ«dzÄ«gi, izšÄ·irošÄ ir valdes priekšsēdētāja balss. Valdes lēmumus un EKC dokumentus paraksta valdes priekšsēdētājs vai persona, kuru valde pilnvaro.
6.17. Katrs valdes loceklis var iesniegt izskatÄ«šanai valdē jebkuru ar EKC darbÄ«bu saistÄ«tu jautājumu.
6.18. Katrs valdes loceklis ir tiesÄ«gs pārstāvēt biedrÄ«bu atsevišÄ·i.
6.19. Valdes priekšsēdētājs:
6.19.1. Pārstāv EKC privāto un publisko tiesību sfērā.
6.19.2. Vada valdes sēdes.
6.19.3. Patstāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar EKC darbību saistītos jautājumus, organizē EKC saimniecisko un administratīvo darbību.
6.19.4. Valdes pilnvarojuma robežās rīkojas ar EKC mantu un līdzekļiem.
6.19.5. Sniedz valdei reizi ceturksnī pārskatu par EKC darbu.
6.19.6. Organizē un nodrošina valdes lēmumu izpildi.
6.19.7. Sagatavo valdes rÄ«kojumu projektus un nodrošina valdes sēžu tehnisko apkalpošanu.
6.19.8. Priekšsēdētāja prombÅ«tnes laikā valdes darbu vada priekšsēdētāja vietnieks.
7. EKC darbinieki.
7.1. EKC darbinieki darbā var tikt pieņemti uz darba līgumu pamata.
7.2. Darba attiecÄ«bas starp EKC pārvaldes institÅ«ciju un darbinieku regulē Latvijas Republikā esošie likumdošanas akti un darba lÄ«gums.
8. BiedrÄ«bas gada pārskata sastādÄ«šana.
8.1. EKC organizē lietvedÄ«bu, grāmatvedÄ«bu un statistisko uzskaiti, kā arÄ« sastāda un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un normatÄ«vajiem aktiem.
8.2. EKC saimnieciskās darbÄ«bas rezultātā gÅ«tā peļņa izlietojama tikai EKC statÅ«tos paredzētiem mērÄ·iem, un to nedrÄ«kst sadalÄ«t starp EKC biedriem. Pašlikvidēšanās gadÄ«jumā EKC mantu nedrÄ«kst sadalÄ«t biedriem.
9. Darbības revīzija.
9.1. EKC finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revidents, kuru ievēlē vai pieaicina uz līguma pamata kopsapulce.
9.2. Revidentam ir tiesÄ«bas jebkurā laikā revidēt visu EKC mantu un finansiālos dokumentus, pārbaudÄ«t EKC saimniecisko darbÄ«bu. Revidents var pieaicināt palÄ«gā ekspertus un speciālistus, iepriekš saskaņojot ar valdi atalgojumu.
9.3. Revidentam savlaicīgi jāziņo valdei par visām atklātajām nepilnībām EKC finansiālajā darbībā.
9.4. Revidenta pilnvaru termiņš ir viens gads.

10. EKC publiskā darbība.
Lai sasniegtu šajos statÅ«tos noteiktos mērÄ·us, EKC veic sekojošu publisko darbÄ«bu, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem:
10.1. Brīvi izplata informāciju par savu darbību.
10.2. Piedalās masu informācijas darbā.
11. EKC reorganizācija un likvidācija.
11.1. EKC var reorganizēt vai likvidēt ar EKC biedru pilnsapulces lēmumu, kā arī citos gadījumos, kas noteikti Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.2. EKC pašlikvidāciju veic valde, bet saskaņā ar kopsapulces lēmumu vai tiesas lēmumu to var veikt arÄ« Ä«paši iecelts likvidators.
11.3. EKC likvidācijas gadÄ«jumā pilnsapulce balsojot nolemj kā pārvaldÄ«jumā pāries tā Ä«pašums un finanses. Nevienošanās gadÄ«jumā, Latvijas Republikas normatÄ«vajos aktos vai tiesas nolēmumā noteiktajā kārtÄ«bā, tiek nodots atbildÄ«gajai institÅ«cijai.
11.4. Likvidators pabeidz EKC iesāktos projektus un saimnieciskos darÄ«jumus, pārdod EKC mantu, iekasē no debitoriem EKC pienākošÄs summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.
11.5. Atlikušo naudu un mantu likvidators nodod institÅ«cijai, kuru norādÄ«jusi EKC pēdējā pilnsapulce.
11.6. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalÄ«t EKC biedriem.
12. Citi noteikumi.
12.1. Ja kāds no šo statÅ«tu noteikumiem zaudē likumÄ«go spēku, tas nav attiecināms uz citiem noteikumiem. Ja šie statÅ«ti nesatur precÄ«zus norādÄ«jumus, tad izmantojamas likumu noteiktās normas.
12.2. Ja likumdošanā tiek izdarÄ«tas izmaiņas, kas ir pretrunā ar šiem statÅ«tiem, tad spēkā ir likumu noteiktās normas.

2019.gada 15.martā, Alsungā
Pilnvarotā persona:
(Dace Martinova)