Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/burdona_festivals/burdona_festivals_2014/

Burdona festivāls 2014

Relīze - 4.Starptautiskais Burdona festivāls

Šogad suitu kopiena svin piecus gadus kopš Suitu kultÅ«rtelpas iekļauta UNESCO Nemateriālās kultÅ«ras mantojuma sarakstā, kam nepieciešama neatliekama glābšana. Tāpēc šogad suitu vēsturiskajā (etnogrāfiskajā) novadā notiek viens no suitiem nozÄ«mÄ«gākais un vērienÄ«gākais suitu nemateriālās kultÅ«ras mantojuma popularizēšanas pasākums - 4.Starptautiskais Burdona festivāls. 4.Starptautiskais Burdona festivāls uzskatāms par valstiski un nacionāli nozÄ«mÄ«gu kultÅ«ras pasākumu, kas norisinās suitu kopienas apdzÄ«votajā teritorijā - Alsungas novadā, sauktiem par Dižiem suitiem, KuldÄ«gas novada Gudenieku pagastā - Krētainie suiti un Ventspils novada JÅ«rkalne pagastā – MaÄ£ie suiti.

Kas ir burdons? Burdons ir viens no senākajiem tradicionālās mÅ«zikas (gan vokālās, gan instrumentālās) daudzbalsÄ«bas veidiem. Suitu vēsturiskais novads ir unikāla kultÅ«rtelpa, kurā saglabājusies dzÄ«va no paaudzes paaudzē mantota burdona dziedāšanas tradÄ«cija. Burdons, šodien vēl dzÄ«vas tradÄ«cijas veidā, ir sastopams arÄ« citos Latvijas novados Lejaskurzemē, Ziemeļlatgalē, kā arÄ« citviet pasaulē: Igaunijā, Gruzijā, Bulgārijā, Horvātijā, Serbijā, Albānijā, GrieÄ·ijā, Krievijā, Ukrainā un citviet.

Suiti, kā šÄ«s tradÄ«cijas mantinieki vēlas popularizēt savu kultÅ«ras mantojumu plašÄkā sabiedrÄ«bā, apzināt radniecÄ«gus tradÄ«ciju kopējus pasaulē, aicinot tos piedalÄ«ties festivālā. Tieši ar biedrÄ«bas Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti”” (dibināta 2002.g.) iniciatÄ«vu uzsākta Burdona festivā rÄ«košanas tradÄ«cija suitos. Festivāls kalpo arÄ« kā suitu reÄ£ionālās identitātes stiprināšana, jo palÄ«dz akcentēt suitiem raksturÄ«gās tradÄ«cijas un veicināt suitu etniskās kultÅ«rvides saglabāšanu, tādejādi palÄ«dzot uzturēt kultÅ«ras daudzveidÄ«bu šajā reÄ£ionā.

Šoreiz festivāls norisināsies no 27.jÅ«nija lÄ«dz 29.jÅ«nijam. TrÄ«s dienu garumā ar plašu un daudzveidÄ«gu programmu KuldÄ«gā, Basos, Gudeniekos, Alsungā un JÅ«rkalnē. Pateicoties Valsts KultÅ«rkapitāla fonda un Alsungas novada, KuldÄ«gas un Ventspils novadu pašvaldÄ«bu finansējumam iecerētie festivāla pasākumi var Ä«stenoties pilnÄ«bā. Festivālā dalÄ«bu ņems 7 pašmāju folkloras kolektÄ«vi, 9 Latvijas folkloras kolektÄ«vi un 6 ārzemju kolektÄ«vi no Igaunijas, Lietuvas un Azarbaidžānas. Kopējais dalÄ«bnieku skaits ap 250. SÄ«kāka informācija par pasākumiem festivālā (www.alsunga.lv; www.suitunovads.lv un citviet)

Uz tikšanos suitos!

Uzziņai: EKC „Suiti” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova
t.29222103; e-pasts: dace.martinova@inbox.lv


Festivāla afišu skatÄ«t šeit:  4.Starptautiskais Burdona festivāls