Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/pasvaldibas//

Suitu novada pašvaldības

 

Agrākajos laikos visa Suitu novada teritorija administratīvi ietilpa Alšvangas draudzē (Alschwangen Kirchspiele). Kurzemes herocogistes un arī Krievijas caristes laikos draudze bija ne tikai reliģiska, bet arī administratīva vienība. 
Paralēli muižām pastāvošas zemnieku pašvaldības tika izveidotas ar 1817. gada Kurzemes dzimtbūšanas atcelšanas likumu, kurš noteica, ka "zemnieku pagasts (bauern gemeinde) ir uz likuma pamata apvienota zemnieku sabiedrība, kas dzīvo valsts, privātajās, pilsētu muižās vai miestiņos.  Ikviens zemnieku kārtas cilvēks piederēja pie kāda pagasta. Pār citu kārtu iedzīvotājiem šiem zemnieku pagastiem līdz 1918. gadam nebija nekādas varas. 

Gandrīz līdz 19. gadsimta beigām ikvienas muižas teritorijā bija arī savs zemnieku pagasts.  Tādi bija Adzu, Basu, Biržu, Jaunās muižas, Gudenieku, Blintenes, Grāveru, Almāles, Reģu, Stirnu muižas, Feliksbergas (Jūrkalnes) un Alšvangas pagasti.  19. gadsimta beigās notika Kurzemes pašvaldību reforma, kuras gaitā suitu pagastu skaits tika samazināts līdz četriem.  Mazos pagastus apvienojot izveidojās Alšvangas, Basu, Fēliksbergas un Gudenieku zemnieku pašvaldības. 

1918. gada Latvijas pagastu satversmes likums noteica, ka pagastu pašvaldībām ir jurisdikcija pār noteiktu teritoriju un visiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šajā teritorijā. 

Vēstures gaitā Fēliksberga 1928. gadā tika pārdēvēta par Jūrkalni, Alšvanga 1950. gadā pārtapa par Alsungu, bet Basi padomju gados tika pievienoti Gudenieku pagastam.  Kopš Alsungas rajona likvidācijas 1956. gadā Alsunga un Gudenieki ietilpa Kuldīgas rajonā, bet Jūrkalne tika iekļauta Ventspils rajonā.

Līdz 2009. gada 1. jūlijam pastāvēja trīs suitu vēsturiskās pašvaldības:  Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes pagasti.  Jaunajā novadu dalījumā Jūrkalnes pagasts tika iekļauts Ventspils novadā, Gudenieku pagasts Kuldīgas novadā, bet Alsungas pagasts saglabāja savu patstāvību atsevišķā Alsungas novadā.  

Suitu novada kopplatība triju bijušo pagastu robežās ir 402 km2.  Kopējais iedzīvotāju skaits:  ap 2800.