Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/suitu_novada_veidosana/notikumu_hronika/

Notikumu hronika

Saskaņā ar publikāciju 2009. gada 27. janvāra laikrakstā "Ventas balss", pēc politiskās apvienÄ«bas "Latvijai un Ventspilij" sanāksmes ir kļuvis skaidrs, ka šÄ« organizācija neuzņemsies nepateicÄ«go jaunizveidotā Ventspils novada glābšanas lomu.  Tās vadÄ«tājs Aivars Lembergs šajā sakarā paskaidroja, ka "tas ir bezcerÄ«gs gadÄ«jums".  Sociāli ekonomiskās situācijas izvērtēšanai partija bija iesaistÄ«jusi vairākus ekspertus, kuri nonāca pie slēdziena, ka situācija jaunveidojamajā Ventspils novadā ir katastrofāla un bez speciālas valsts atbalsta programmas nav cerÄ«bu, ka šis novads varētu attÄ«stÄ«ties.  A. Lembergs uzskata, ka "Latvijai un Ventspilij" varētu piekrist atsevišÄ·u savu biedru dalÄ«bai Ventspils novada domes vēlēšanās, taču tad tiem bÅ«s jāstartē citu partiju sarakstos. 

18. decembrÄ« Saeima ar savu lēmumu bez izmaiņām apstiprināja komisijas piedāvāto novadu karti. Ar šo lēmumu Alsungas novads Alsungas pagasta robežās ir oficiāli iekļauts novadu kartē. Ar šo pašu Saeimas lēmumu tiek arÄ« apstiprināta Gudenieku pagasta pievienošana KuldÄ«gas novadam un JÅ«rkalnes pievienošana Ventspils novadam.

25. novembrÄ« Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldÄ«bu komisija pieņem lēmumu iekļaut novadu kartē arÄ« Alsungas novadu pašreizējā Alsungas pagasta robežās. Alsungas pagastā šobrÄ«d dzÄ«vo divas trešdaļas suitu kopienas iedzÄ«votāju. Lai šis lēmums iegÅ«tu likuma spēku, tas vēl ir jāapstiprina ar Saeimas balsojumu.

23. novembrÄ« biedrÄ«bas "Suitu novads" valde pieņem lēmumu 2009. gada 6. jÅ«nijā, Latvijas pašvaldÄ«bu vēlēšanu dienā, pasludināt uz vienu dienu neatkarÄ«gas Suitu brÄ«vvalsts izveidi, ja Novadu reformā netiks ņemtas vērā suitu kopienas intereses. Šajā dienā ir plānots sarÄ«kot arÄ« alternatÄ«vas Suitu kopienas parlamenta vēlēšanas.

28. aprÄ«lÄ« Satversmes tiesas kolēģija pieņem lēmumu ierosināt lietu par Alsungas pagasta iekļaušanu KuldÄ«gas novadā pēc Alsungas pagasta padomes pieteikuma, uzdodot Ministru kabinetam sniegt paskaidrojumus lÄ«dz 2. jÅ«nijam.

10. aprÄ«lÄ« Satversmes tiesas kolēģija nolemj neierosināt lietu par Alsungas pagasta iedzÄ«votāju prasÄ«bu, jo Ministru kabineta rÄ«kojums Nr. 478, pret kuru tika vērsta prasÄ«ba, nav tāda lÄ«meņa dokuments, kuru izvērtēšana ir piekritÄ«ga Satversmes tiesai.

3. aprÄ«lÄ«, attiecÄ«bā uz Alsungas pagasta padomes prasÄ«bu, Satversmes tiesas kolēģija atliek lēmumu par lietas ierosināšanu lÄ«dz 3. maijam, pagarinot sākotnējās izskatÄ«šanas laiku par vienu mēnesi.

PašvaldÄ«bas pieteikums uz Satversmes tiesu tika nosÅ«tÄ«ts 2008. gada 29. februārÄ«. Papildus pašvaldÄ«bas pieteikumam Satversmes tiesā 12. martā vērsās arÄ« Alsungas iedzÄ«votāji. ŠÄ«s rÄ«cÄ«ba mērÄ·is ir panākt 2007. gada 26. septembrÄ« Ministru kabineta apstiprināto KuldÄ«gas novada teritoriju, kurā iekļauta ir arÄ« Alsungas pašvaldÄ«ba, par spēkā neesošu. Pilns iedzÄ«votāju pieteikuma teksts ir atrodams sadaļā "Suitu novada veidošana".

29. decembra Alsungas pagasta padomes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot Ministru kabineta 4. septembra sēdē pieņemto lēmumu pievienot Alsungas pagastu Kuldīgas novadam, nerēķinoties nedz ar Alsungas pagasta padomes nostāju, nedz arī ar 29. un 30 septembra Alsungas pagasta iedzīvotāju aptaujā paustajiem viedokļiem.

22. novembrÄ« Alsungas pagasta padome balstoties uz iedzÄ«votāju aptaujas rezultātiem pieņēma lēmumu par atsevišÄ·a Alsungas novada izveidošanu un lÅ«dza Ministru kabinetu veikt šajā sakarā nepieciešamās izmaiņas normatÄ«vajos aktos.

Alsungas pagasta padomes organizētajā aptaujā par Novadu reformu 29. un 30. septembrÄ« pavisam piedalÄ«jās 332 Alsungas pagasta iedzÄ«votāji. No tiem par sava novada saglabāšanu nobalsoja 301 (90,7%), par pievienošanos KuldÄ«gas novadam nobalsoja 29 (8,7%), bet par pievienošanos Ventspils novadam 2 (0,6%).

20. septembrÄ« Alsungas pagasta padome pieņēma lēmumu rÄ«kot iedzÄ«votāju aptauju par to, vai Alsungai veidot savu (Suitu) novadu vai arÄ« pievienoties KuldÄ«gas novadam. IedzÄ«votāju aptauja notiks 29. un 30. septembrÄ« un to organizēs pagasta vēlēšanu komisija. Darbosies viens balsošanas iecirknis Alsungas kultÅ«ras namā.

4. septembrÄ« pie Ministru kabineta ēkas sākot no plkst. 12.30 lÄ«dz 17.00 notika biedrÄ«bas "Suitu novads" rÄ«kots pikets, lai paustu mÅ«su noraidošo attieksmi pret Suitu novada izveides iniciatores - Alsungas pagasta - piespiedu iekļaušanu KuldÄ«gas novadā. Apstiprinot novadu karti, valdÄ«bas lēmums tomēr paredzēja iekļaut Alsungas pagastu KuldÄ«gas novadā, piešÄ·irot suitiem precÄ«zāk nedefinētu "kultÅ«ras autonomiju". No ministriem atbalstu Alsungai debatēs pauda tikai zemkopÄ«bas ministrs Mārtiņš Roze. Piketa laikā pirmo reizi publiski tika lietots jaunais, sarkanbaltais Suitu karogs.

30. augustā Jūrkalnes pagasta padome ar 6 balsīm par un 1 balsi pret pieņēma lēmumu pievienot Jūrkalnes pagastu Ventspils novadam.

29. augustā Gudenieku pagasta padome pēc biedrÄ«bas "Suitu novada atdzimšana" ierosinājuma vēlreiz skatÄ«ja savu lēmumu par Gudenieku pagasta pievienošanos KuldÄ«gas novadam. Pēc garas un karstas diskusijas deputāti atstāja spēkā iepriekš pieņemto lēmumu. Balsojums šajā jautājumā bija vienbalsÄ«gs.

27. augustā Alsungas pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Bloks un deputāts Grigorijs Rozentāls RÄ«gā pārrunāja novadu veidošanas jautājumus ar reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas un pašvaldÄ«bu lietu ministru Aigaru Štokenbergu.

Laikā no 15. lÄ«dz 19. augustam JÅ«rkalnē notiek pagasta iedzÄ«votāju aptauja, kurā ir jāizvēlas starp Ventspils un Suitu novadu. Lielākā daļa pagasta iedzÄ«votāju nobalsoja par pievienošanos Ventspils novadam.

17. augustā reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas un pašvaldÄ«bu lietu ministrs Aigars Štokenbergs tiekoties ar KuldÄ«gas rajona pašvaldÄ«bu vadÄ«tājiem paziņoja, ka viņš neuzskata par pamatotu Suitu novada izveidi, "jo šÄds novads nevarētu konkurēt ar daudz lielāko KuldÄ«gas novadu".

2. augustā notiek Alsungas pagasta biedrÄ«bas "Suitu novads" dibināšanas sapulce. Dibināšanas lēmumu paraksta 29 iedzÄ«votāji. Par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Grigorijs Rozentāls. BiedrÄ«ba par savu mērÄ·i apstiprina Suitu novada izveidi.

7. jÅ«lijā, starptautiskā burdona festivāla laikā, Biržu muižā notiek Gudenieku pagasta biedrÄ«bas "Suitu novada atdzimšana" dibināšanas sapulce. BiedrÄ«bā iestājas 14 biedri. Par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Inta Čīma. BiedrÄ«ba par savu mērÄ·i izvirza aprīļa Gudenieku pagasta padomes lēmuma atcelšanu un Suitu novada izveidi.

16. maijā triju suitu pagastu vadÄ«tājus, uzņēmējus un iedzÄ«votājus kopā aicināja Latvijas Universitātes profesore JanÄ«na KursÄ«te un TB/LNNK Saeimas frakcijas vadÄ«tājs Māris GrÄ«nblats. J. KursÄ«te informēja, ka Neakadēmiskās latviešu valodas vārdnÄ«cas "Novadu vārdene" atvēršanā viņa daudzajiem viesiem stāstÄ«jusi par Suitu novada izveides problēmām. Tā tapusi vairāk kā 200 cilvēku - politiÄ·u, rakstnieku, mākslinieku un valodnieku parakstÄ«ta vēstule reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas un pašvaldÄ«bu lietu ministram Aigaram Štokenbergam. Tajā aicināts neatmest Suitu novada ideju, jo Latvijā nav otra tāda veidojuma, kas sakņojas kultÅ«rvēsturiskajā mantojumā un kas atrodas kompaktā teritorijā un varētu pretendēt uz iekļaušanu UNESCO sarakstos.

Aprīļa pagastu padomju sēdēs, atbildot uz ReÄ£ionāls attÄ«stÄ«bas un pašvaldÄ«bu lietu ministrijas aicinājumu pieņemt lēmumus, Gudenieku deputāti atbalstÄ«ja iekļaušanos KuldÄ«gas novadā ar nosacÄ«jumu, ka tiek veikta autoceļu KuldÄ«ga - Basi un Ķikuri - Alsunga (lÄ«dz Miltiņu krustojumam) rekonstrukcija. Alsungas deputāti lēma par labu Suitu novadam, bet JÅ«rkalnes deputāti par pievienošanos Ventspils novadam.

30. martā KuldÄ«gas rajona padomē tika sarÄ«kota diskusija par tēmu: "Vai KuldÄ«gas novads ir drauds suitu etniskajai identitātei". KuldÄ«gas domes priekšsēdētājs Edgars Zalāns diskusijas gaitā paziņo, ka "KuldÄ«gai ir labi tāpat, mums nevajag speciāli neko pievienot".

25. janvārÄ« Gudenieku pagasta padomes sēdē priekšsēdētāja Daina Bērende informē, ka KuldÄ«gas rajona padomē ir piedāvāts Gudeniekiem noasfaltēt 24 kilometrus garo ceļu lÄ«dz pašai KuldÄ«gai, ja Gudenieki pievienosies topošajam KuldÄ«gas novadam. "JābÅ«t muļķim, lai negribētu realizēt sapni." Deputāti nolemj piedalÄ«ties gan Suitu novada, gan KuldÄ«gas novada veidošanas sarunās. Top saraksts valsts piesolÄ«to miljonu tērēšanai, kurā iekļauj kultÅ«ras nama un bijušÄ kolhoza kantora remontu, kā arÄ« Å«denssaimniecÄ«bas un kanalizācijas sakārtošanu.

2007. gada 16. janvārÄ« ReÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas un pašvaldÄ«bu lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ArvÄ«ds PÄ«lēģis Skrundā paziņo, ka ja pilotprojekta ietvaros KuldÄ«gas rajonā jau šogad tiks izveidoti divi novadi, tad valsts tiem piešÄ·irs 20 - 26 miljonus latu. Ar šÄ«s naudas "dalÄ«šanu" tiek uzsākta KuldÄ«gas un Skrundas novadu veidošana.

21. decembrÄ« Alsungas pagasta padome pieņem lēmumu uzsākt Suitu novada izveidi un nosÅ«ta oficiālu uzaicinājumu Gudenieku un JÅ«rkalnes pagasta padomēm pievienoties novada veidošanā. Lēmumu pasteidzināja informācija par to, ka jau tuvākajā laikā varētu sākties KuldÄ«gas novada veidošana.

15. novembrÄ« triju pagastu deputātu kopējā sanāksmē JÅ«rkalnē viedoklis par valsts dotācijas izmantošanu bija mainÄ«jies, jo tā varētu nozÄ«mēt automātisku lēmumu apvienoties, uz ko deputāti nebija gatavi. PētÄ«jums ir jāveic, taču par savu, pagastu budžetu naudu. PētÄ«jumam bÅ«tu jānorāda arÄ« uz iespējamām problēmām gan apvienošanās gaitā, gan arÄ« pēc tam, vienā novadā.

2006. gada oktobrÄ« Alsungas, Gudenieku un JÅ«rkalnes deputātu kopējā sanāksmē Gudeniekos tika nolemts, ka bÅ«tu jāizmanto valsts piedāvātā dotācija Suitu novada izvedošanas projekta izstrādei un jāsameklē šÄda projekta izstrādes vadÄ«tājs.

Periodiskas triju suitu pagastu deputātu sanāksmes ir notikušas kopš 2000. gada.