Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāns

 

Suitu kultūrtelpas saglabāšanas un attīstības pasākumu plāns (2017. -2019. gadam)

Suitu kultūrtelpas saglabāšanas un attīstības pasākumu plāns 2014. - 2020. gadam (turpmāk – Plāns) ir pasākumu kopums, kas tiek īstenots ar mērķi saglabāt un nodrošināt vērtību pārmantojamību suitu kultūrtelpā, kas 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā (turpmāk – UNESCO Saraksts) un 2016. gadā Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (turpmāk – NKM saraksts). Pirmo reizi šāds Plāns tika izstrādāts 2009.-2013. gada periodam kā daļa no suitu kultūrtelpas nominācijas UNESCO Sarakstam. Plānu ir izstrādājis Etniskās kultūras centrs "Suiti sadarbībā ar suitu kopienu un valsts, pašvaldību iestādēm u.c. institūcijām. Saskaņā ar Nodomu protokolu par sadarbību sutu kultūrtelpas saglabāšanā (turpmāk – Nodomu protokols), kas noslēgts 2016. gada 17.augustā, tā slēdzējpuses reizi gadā tiekas, lai izvērtētu paveikto Plāna izpildē, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktu tajā izmaiņas. Nodomu protokola slēdzējpuses 2017. gadā sagatavo informāciju par Plāna izpildi un iekļauj to valsts periodiskajā ziņojumā UNESCO par suitu kultūrtelpas saglabāšanas stāvokli, kā arī valsts periodiskajā ziņojumā UNESCO par Konvencijas par nemateriāla kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanu Latvijā.

 

Aktuālais plāns pieejams šeit:

 images/userfiles/Suitu kulturtelpas saglabasanas un attistibas plans 2017 -2019 gadam_20012017-1.pdf

 

 

 

 Pirmais glābšanas plāns tika izstrādāts 2009. - 2014. gadiem. Plāns bija daļa no lielā UNESCO pieteikuma teksta.  Tā izstrādāšanā aktīvi piedalījās virkne dažādu institūciju, no kurām īpaši būtu jāizceļ Kultūras ministrija, Etniskās kultūras centrs "Suiti", kā arī iesaistītie suitu kopienas pārstāvji.

Plānotie glābšanas pasākumi.

 
Sadaļā izmantotie saīsinājumi:
 
EKC „Suiti” – Etniskās kultūras centrs „Suiti”
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
JVLMA – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
KM – Kultūras ministrija
KRIIC – Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs
LKA – Latvijas Kultūras akadēmija
LU – Latvijas Universitāte
NKM – nemateriālais kultūras mantojums
NKMVA – Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra
UNESCO LNK – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds
 
Suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai laikā līdz 2014. gadam ir plānots īstenot pasākumus izglītības (visos izglītības līmeņos un veidos), kultūras, pētniecības, kopienai nozīmīgo kultūras pieminekļu atjaunošanas un suitu kultūras popularizēšanas, kā arī kopienas ekonomisko dzīves apstākļu uzlabošanas jomās.
 
 
Nr.
Aktivitātes
Institūcijas
Budžets EUR
Īstenošanas laiks
Rezultāti
1.
Mērķis: sekmēt un nodrošināt suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes, interešu, un mūžizglītības līmenī.
1.1.
Nodrošināt suitu tradicionālā instrumenta – kokles – spēles apguvi pirmsskolas izglītības sistēmā.
EKC „Suiti”,
Alsungas pirmsskolas iestāde,
Alsungas novada dome,
VKKF.
5000 katru gadu
2010 - 2014
Suitu sešgadīgie bērni ir apguvuši tradicionālās kokles spēles iemaņas.
1.2.
Alsungas vidusskolas dalība UNESCO Asociēto skolu projektā.
Alsungas vidusskola,
UNESCO LNK,
EKC „Suiti”,
Biedrība „Serde”,
Alsungas novada dome,
VKKF.
 
3000 katru gadu
2009 - 2010
Nemateriālā kultūras mantojuma speciālistu vadībā īstenota folkloras ekspedīcija, apzināti vēl nezināmi suitu nemateriālās kultūras mantojuma izpausmju praktizētāji; iegūtas pirmās iemaņas nemateriālās kultūras mantojuma apzināšanā un dokumentēšanā.
1.3.
Alsungas bērnu mūzikas skolā izveidot un ieviest mācību priekšmetu programmu „Tradicionālā mūzikas instrumentu spēle”.
KM,
KRIIC,
NKMVA
JVLMA,
Alsungas mūzikas skola,
EKC „Suiti”,
Alsungas novada dome.
15 000
Sākot no 2009./2010.
mācību gada.
 
Suitu bērni un jaunieši apguvuši tradicionālās mūzikas instrumentu spēles iemaņas; nodrošināta šo tradīciju pārmantošana un dzīvotspēja.
1.4.
Izveidot un ieviest suitu skolās mācību priekšmetu „Suitu novada mācība”.
IZM,
KM,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome, Alsungas vidusskola, Basu un Jūrkalnes pamatskola,
EKC „Suiti”,
VKKF.
30 000
Sākot no 2010./.2011
mācību gada.
 
Suitu bērni un jaunieši atbilstoši konkrētam vecuma posmam ir iepazinuši suitu nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidīgās izpausmes un to praktizētājus.
1.5.
Suitu skolās atsevišķu mācību priekšmetu programmās – vēsturē, mājturībā, mūzikā, valodas mācībā – integrēt suitu kultūras elementus.
 
IZM,
KM,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome, Alsungas vidusskola, Basu un Jūrkalnes pamatskola,
EKC „Suiti”.
20 000
 
Sākot no 2010./.2011
mācību gada.
 
Esošās mācību programmas tiek izmantotas kā instrumenti, lai panāktu padziļināta suitu bērnu un jauniešu izpratne par lokālo kultūru, vēsturi, mūziku u.c. 
1.6.
Nodrošināt Alsungas un Basu bērnu un jauniešu folkloras kopu un deju kolektīvu darbību.
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
IZM
10 000 katru gadu
2009 - 2014
Nodrošināta labvēlīga vide un iespējas suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju padziļinātai apguvei.
1.7.
Atbalstīt Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes etnogrāfisko ansambļu un deju kolektīvu darbību.
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
KM
10 000 katru gadu
2009 – 2014
Suitu etnogrāfiskie ansambļi un deju kolektīvi aktīvi piedalās Suitu nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanā.
1.8.
Organizēt izglītojošus seminārus plašākai sabiedrībai, iesaistot tajos esošos suitu tradīciju praktizētājus.
EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome.
 
5000 katru gadu
2009 – 2014
Suitu kopiena iepazinusi suitu vēsturi, tradīcijas; apzināti un piesaistīti interesenti turpmākā suitu nemateriālās kultūras mantojuma izpausmju izpētē un apguvē.
1.9.
Organizēt vasaras nometnes suitu bērniem un jauniešiem, lai ieinteresētu viņus lokālo tradīciju apguvē (kokles, stabules spēle, tradicionālā dziedāšana, mutvārdu folklora, tradicionālā amatniecība, ēdienu gatavošana).
EKC „Suiti”,
JVLMA,
LU,
LFK,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
7000 katru gadu
2009 - 2014
Suitu bērni un jaunieši var iesaistīties padziļinātā suitu nemateriālās kultūras mantojuma dažādu izpausmju apguvē.
2.
Mērķis: nodrošināt pasākumus suitu izzūdošo un apdraudēto tradīciju vai to elementu atjaunošanā, apguvē, tālāknodošanā un popularizēšanā.
2.1.
Atjaunot un iedzīvināt suitu kopienā senās vasaras saulgriežu tradīcijas.  
EKC „Suiti”,
LFK,
NKMVA,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
 
3000 katru gadu
2009 - 2014
Arhīvos esošā informācija (pieraksti, video, audio) ir apkopoti, suitu kopienā pakāpeniski tiek atjaunotas senās Jāņu svinēšanas tradīcijas.
2.2.
Atjaunot un iedzīvināt seno kāzu tradīcijas mūsdienu kāzās suitu kopienā. 
EKC „Suiti”,
LFK,
Valsts arhīvs, Valsts kino-foto-fono arhīvs,
NKMVA,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF,
Suitu kāzu fonds.
 
15 000 katru gadu
2009 - 2014
Ir apkopota arhīvu krātuvēs un muzejos esošā informācija par senajiem kāzu rituāliem, ir izveidots īpašs Suitu kāzu fonds tradicionālo kāzu finansiālai atbalstīšanai, senie suitu kāzu rituāli pakāpeniski atgriežas kāzu norisē Suitu novadā.  
2.3.
Atjaunot suitu tradicionālā tautas tērpa izgatavošanu suitu kopienā un veicināt šo tērpu valkāšanu.
EKC „Suiti”,
etnogrāfi,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
15 000 katru gadu
2010 - 2014
Arhīvos un muzejos esošā ar suitu tautas tērpiem saistītā informācija ir apkopota, ir organizēti mācību semināri ar tautas tērpu izgatavošanu saistīto prasmju atjaunošanai un pārmantošanai, suitu kopienā atkal notiek tradicionālā tautas tērpu izgatavošana.
2.4.
Organizēt apmācības dūduspēles un to izgatavošanas apguvei.
EKC „Suiti”,
NKMVA,
VKKF.
10 000 katru gadu
2010 - 2014
Atjaunota suitu teritorijā izzudusī dūdu spēles un izgatavošanas tradīcija.
2.5.
Izveidot suitu tradicionālās mūzikas lauku kapelu un atbalstīt tās darbību.
EKC „Suiti”,
NKMVA,
JVLMA,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
 
5000 katru gadu
2010 - 2014
Atjaunota izzudusī suitu tradicionālās muzicēšanas tradīcija.
3.
Mērķis: sekmēt suitu nemateriālās kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un popularizēšanu
3.1.
Organizēt lauka pētījumus suitu kultūras apzināšanai un izpētei
JVLMA,
LKA,
LU,
LFK,
EKC „Suiti”
10 000 katru gadu
2010 – 2014.
Regulāri un metodiski pētītas suitu nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes un to praktizētāji.
3.2.
Fiksēt Latvijas nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā suitu kopienas nemateriālās kultūras mantojuma izpausmes vai to elementus un praktizētājus.
EKC „Suiti”,
Pētniecības iestādes, augstskolas,
NKMVA,
KM,
VKKF.
Esošā valsts budžeta ietvaros
2009 - 2014
Informācija par suitu nemateriālās kultūras mantojuma izpausmēm un to praktizētājiem ir fiksēta un pieejama plašākai sabiedrībai. 
3.3.
Datorizēt Alsungas, Jūrkalnes un Gudenieku draudzes reģistrus (dzimšana, laulības, miršana).
EKC „Suiti”,
VKKF.
 
7000 katru gadu
2009 – 2014
Dzimšanas, miršanas un laulību reģistru dati par suitu kopienu kopš 1690. gada ir publiski pieejami lasīšanai ērtā formā.
3.4.
Digitalizēt suitu kopienā pierakstītās tautas dziesmas un to variantus.
EKC „Suiti”,
VKKF.
 
5000 katru gadu
2010 – 2014
Publiski pieejamas 52000 suitu tautas dziesmas un to varianti.
3.5.
Apzināt, apkopot un kartografēt suitu kultūrtelpā saglabājušos vietvārdus.
EKC „Suiti”,
V/A “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novadu domes,
VKKF.
10 000
2010. – 2014.
Nodrošināta suitu vietvārdu saglabāšana un izmantošana publiskajā telpā.
3.6.
Sagatavot un izdot grāmatas suitu valodā.
 
EKC „Suiti”
Valodas zinātniskās institūcijas,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
10 000 katru gadu
2010 – 2014
Fiksēti suitu valodas praktizētāji; sekmēta suitu valodas saglabāšana un popularizēšana.
3.7.
Sagatavot un izdot grāmatu „Suitu valodas gramatika”.
EKC „Suiti”,
Valodas zinātniskās institūcijas,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
20 000
2012 – 2014
Fiksēti suitu valodas gramatikas principi; sekmēta suitu valodas pētniecība un saglabāšana.
3.8.
Izdot suitu kopienas mēnešrakstu, nodrošināt tajā publikācijas suitu valodā.
EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome.
8000 katru gadu
2009 - 2014
Nodrošināta aktuālas informācijas aprite suitu valodā, kopienā uzlabotas šīs valodas zināšanas un tā pamazām atgriežas dzīvajā vidē. 
3.9.
Turpināt suitu kopienas interneta mājas lapas www.suitunovads.lv attīstību.
Biedrība „Suitu novads”, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome.
5000 katru gadu
2009 - 2014
Nodrošināta ērta plašākas sabiedrības informēšana par suitu kopienu un tās kultūras mantojumu.
3.10.
Izveidot dokumentālo filmu par suitu kopienas nemateriālās kultūras mantojumu.
EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF
15 000
2011
Ir lieliska iespēja uzskatāmi demonstrēt suitu kultūras mantojuma bagātības gan pašas kopienas locekļiem, gan plašākai publikai. 
3.11.
Organizēt Suitu tautas mākslas svētkus.
EKC „Suiti”,
NKM V/A,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF
15 000 katru gadu
2009 - 2014
Sekmēta suitu nemateriālās kultūras mantojuma izpausmju popularizēšana, sabiedrības informēšana.
3.12.
Organizēt Starptautisko burdona festivālu
EKC „Suiti”,
KM,
NKM V/A,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF.
60 000
2010. un
2013.
Starptautiskā līmenī popularizēta suitu kultūra.
4.
Mērķis: nodrošināt suitu kopienai nozīmīgu kultūras un vēstures pieminekļu atgūšanu un atjaunošanu suitu NKM saglabāšanas un popularizēšanas aktivitātēm
4.1.
Uzsākt Alsungas viduslaiku pils atjaunošanu Suitu kultūras pētniecības centra ierīkošanai.
 
 
Biedrība „Suitu novads”,
EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
ES finansējums.
 
1 000000
2010 - 2014
Izveidots Suitu kultūrtelpas arhīvs, kurā tiek apkopoti ar suitiem saistītie pieraksti, pētījumu, filmas, u.c. materiāli, šis arhīvs būs daļa no Suitu kultūras pētniecības centra, kurš galvenokārt nodarbosies ar zinātnes, izglītības un kultūras aktivitātēm, daļu no šī centra veidos arī pastāvīgā ekspozīcija par Suitu kultūrtelpu.
4.2.
Atpirkt rakstnieka Pētera Upenieka dzimtās mājas „Lienoti” un tur ierīkot brīvdabas muzeju, sekmējot suitu tradicionālā dzīves veida aktualizēšanu.
EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
ES finansējums.
100 000
2011 - 2014
Izveidots brīvdabas muzejs, kurā ir nodrošināta suitu tradicionālās zemkopības un zvejniecības dzīves veida saglabāšana un popularizēšana.
4.3.
Atjaunot Biržu un Jūrkalnes tautas namu kā vietējos centrus suitu nemateriālā kultūras mantojuma zināšanu un prasmju apguves un popularizēšanas aktivitātēm.
Kuldīgas un Ventspils novada dome,
ES finansējums.
 
400 000
2009 – 2012
Ir atjaunoti svarīgi suitu kultūras dzīves centri kā vietas suitu NKM izpausmju apguvei un   popularizēšanai.
5.
Mērķis: Nodrošināt Suitu kultūrtelpas saglabāšanu ilgtermiņā.
5.1.
Izstrādāt valsts programmu „Suitu kultūrtelpas saglabāšana”.
KM sadarbībā ar citām valsts pārvaldes institūcijām,
EKC „Suiti”,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
VKKF,
ES finansējums.
300 000 katru gadu
 
2012 - 2014
 
Piešķirts finansiāls atbalsts suitu kultūras telpas saglabāšanas ilgtspējai.
5.2.
Asfaltēt autoceļa posmu Alsunga – Miltiņu krustojums ģeogrāfiski nomaļo Basu un Gudenieku suitu līdzdalības suitu kopienas aktivitātēs uzlabošanai. 
Satiksmes ministrija, Alsungas un Kuldīgas novada dome,
ES finansējums.
 
2 000000
2012. – 2014.
Noasfaltēts 7 km garš ceļa gabals, nodrošinot ģeogrāfiski nomaļo Basu un Gudenieku suitu vienlīdzīgas iespējas piedalīties suitu kopienas kopīgajās kultūras saglabāšanas u.c. aktivitātēs.
5.3.
Atbalstīt suitu dievnamu restaurāciju. 
KM,
Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada dome,
ES fondi. 
 
20 000 katru gadu
2010 - 2014
Uzsākta suitu dievnamu kā mākslinieciski un vēsturiski vērtīgu celtņu atjaunošana.