Izdrukāts no: http://www.suitunovads.lv/lv/unesco_aizsardziba/nodomu_protokols/

Nodomu protokols

PAR SADARBĪBU SUITU KULTŪRTELPAS SAGLABĀŠANĀ

Rīgā, 2010.gada 20. janvārī

KultÅ«ras ministrija (turpmāk – Ministrija), reÄ£.nr. 90000042963, adrese K.Valdemāra ielā 11 a, RÄ«gā, LV – 1364, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rÄ«kojas ministrs Ints Dālderis,

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (turpmāk – UNESCO LNK), reÄ£.nr. 90000089305, adrese Pils laukumā 4 – 206, RÄ«gā, LV – 1050, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rÄ«kojas Ä£enerālsekretāre Dagnija Baltiņa,

Alsungas novada dome, reÄ£. nr. 90000036596, adrese Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV - 3306, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rÄ«kojas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls,

KuldÄ«gas novada dome, reÄ£. nr. 90000035590, adrese BaznÄ«cas ielā 1, KuldÄ«gā, LV- 3301, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rÄ«kojas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa,

Ventspils novada dome, reÄ£. nr. 90000052035, adrese Skolas ielā 4, VentspilÄ«, LV- 3601, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rÄ«kojas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks,

BiedrÄ«ba „Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti”” (turpmāk – BiedrÄ«ba), reÄ£.nr. 40008064940, adrese Ziedulejas ielā 1, Alsungā, LV-3306, kuras vārdā saskaņā ar BiedrÄ«bas statÅ«tiem rÄ«kojas valdes priekšsēdētāja Dace Martinova, turpmāk kopā sauktas Puses,

atzÄ«stot suitu kultÅ«rtelpu par nozÄ«mÄ«gu Latvijas lokālās kultÅ«ras daļu, kas ilgstošÄ laika posmā nodota no paaudzes paaudzē un lÄ«dz mÅ«sdienām saglabāta kā suitu kultÅ«ras daudzveidÄ«gu izpausmju kopums,

respektējot suitu kopienas izvēli un apņemšanos saglabāt savu nemateriālo kultÅ«ras mantojumu un sekmēt tā dzÄ«votspēju,

novērtējot, ka suitu kopienas rÄ«cÄ«ba sava kultÅ«ras mantojuma saglabāšanā un tālāk nodošanā ir piemērs citām lokālās kultÅ«ras kopienām Latvijā un ārvalstÄ«s,

ņemot vērā UNESCO Konvenciju par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu, kurai Latvija pievienojās 2005.gada 14.janvārÄ«, lÄ«dz ar to apņemoties Ä«stenot nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas teritorijā esošÄ nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu,

ievērojot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu Ä«stenošanas norādÄ«jumus, kurus UNESCO Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma starpvaldÄ«bu komiteja pieņēma 2008.gada jÅ«nijā,

atsaucoties uz Koncepciju par Latvijas nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu, kuru Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja 2008.gada 23.decembrÄ« ar rÄ«kojumu Nr.880,

atzinÄ«gi novērtējot Ä«stenoto mērÄ·tiecÄ«go sadarbÄ«bu starp suitu kopienu, biedrÄ«bu „Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti””, KultÅ«ras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, pašvaldÄ«bām un ekspertiem, kā rezultātā suitu kultÅ«rtelpa 2009.gada 1.oktobrÄ« ar UNESCO Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma starpvaldÄ«bu komitejas lēmumu Nr.4.COM 14.07 ir iekļauta UNESCO Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā,

atsaucoties uz Suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas plānu 2009.-2014.gadam, kas ir daļa no nominācijas „Suitu kultÅ«rtelpa” UNESCO Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstam,

apliecinot Latvijas kā UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu dalÄ«bvalsts atbildÄ«bu un pienākumu lÄ«dz 2011.gada 15.decembrim iesniegt Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma starpvaldÄ«bu komitejai pirmo periodisko ziņojumu par UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu Ä«stenošanu Latvijā,

uzsverot Latvijas kā nominācijas „Suitu kultÅ«rtelpa” iesniedzējas valsts un UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu dalÄ«bvalsts pienākumu lÄ«dz 2013.gada 15.decembrim iesniegt Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma starpvaldÄ«bu komitejai pirmo periodisko ziņojumu par suitu kultÅ«rtelpas nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas pasākumu rezultātiem, jo Ä«paši par nominācijas laikā iesniegtā saglabāšanas plāna Ä«stenošanu,

apliecinot, ka mērÄ·tiecÄ«ga valsts, pašvaldÄ«bu un starptautisko institÅ«ciju, nevalstisko organizāciju un ekspertu sadarbÄ«ba nemateriālā kultÅ«ras mantojuma jomā veicina labāku nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas mērÄ·u sasniegšanu,

vienojas par sekojošo:

1. Puses, atbilstoši savai kompetencei, apņemas kopÄ«gi sadarboties suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanas jomā, sekmējot tādu kultÅ«ras, formālās un neformālās izglÄ«tÄ«bas un ekonomisko aktivitāšu ierosināšanu un Ä«stenošanu, kas nodrošinātu suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu, dzÄ«votspēju un attÄ«stÄ«bu.

2. Puses apņemas, savstarpēji sadarbojoties, veicināt suitu kultÅ«rtelpai piederošo tradÄ«ciju praktizēšanu visā to daudzveidÄ«bā, rosinot pēc iespējas plašÄku vietējās sabiedrÄ«bas iesaisti gan prasmju apguvē un tālāknodošanā, gan arÄ« to dokumentēšanā un izpētē.

3. Puses vienojas, ka prioritārā sadarbÄ«bas joma ir izglÄ«tÄ«ba, sekmējot tādu cilvēkresursu attÄ«stÄ«bu un nostiprināšanu suitu kopienā, kas nodrošinātu suitu kultÅ«rai nozÄ«mÄ«gu kultÅ«ras izpausmju dzÄ«votspēju ilgtermiņā, kā arÄ« veicinot suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma izpēti un integrēšanu formālās un neformālās izglÄ«tÄ«bas programmās.

4. Puses apņemas veicināt un atbalstÄ«t bērnu un jauniešu lÄ«dzdalÄ«bu un iniciatÄ«vas suitu kultÅ«rtelpai piederošo tradÄ«ciju saglabāšanā, pēc iespējas plaši iesaistÄ«t viņus ar suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanu saistÄ«tos pasākumos, kā arÄ« sekmēt bērnu un jauniešu zināšanu, prasmju un atbildÄ«bas izkopšanu tradÄ«ciju izpratnei un pārmantošanai, tādējādi stiprinot arÄ« paaudžu saikni un sadarbÄ«bu tradÄ«ciju tālāknodošanai.

5. Puses, atbilstoši savai kompetencei un iespējām, piesaista finanšu resursus, tai skaitā no UNESCO Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma fonda, kā arÄ« citiem finanšu avotiem (valsts un pašvaldÄ«bu budžeta, Latvijas un ārvalstu fondiem, ziedojumiem, privātā sektora u.c.) suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas aktivitāšu Ä«stenošanai.

6. Puses sadarbojas jautājumā par suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma iekļaušanu Nacionālajā nemateriālā kultÅ«ras mantojuma sarakstā un kultÅ«ras mantojuma izpausmju praktizētāju iekļaušanu Latvijas Digitālās kultÅ«ras kartes sadaļā „Nemateriālais kultÅ«ras mantojums”.

7. Suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanai Puses savas kompetences ietvaros atsevišÄ·i apņemas:

7.1. Ministrija apņemas sniegt metodisku atbalstu, tai skaitā piesaistÄ«t nemateriālā kultÅ«ras mantojuma jomas ekspertus un valsts institÅ«cijas, suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanas aktivitātēm, suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanā gÅ«to pieredzi izmantot un popularizēt nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas jautājumu risināšanai citās kopienās Latvijas teritorijā. Ministrija apņemas atbalstÄ«t pašvaldÄ«bu un BiedrÄ«bas centienus nodrošināt sabiedrÄ«bai pieejamÄ«bu suitu kultÅ«rtelpas vērtÄ«bām.

7.2. UNESCO LNK apņemas nodrošināt pastāvÄ«gu komunikāciju ar UNESCO Sekretariātu jautājumos, kas saistÄ«ti ar suitu kultÅ«rtelpu, veicināt suitu kultÅ«rtelpas starptautisku atpazÄ«stamÄ«bu, veicināt starptautiskā finansējuma piesaisti no UNESCO Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma fonda suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanai un tās saglabāšanas pieredzes apzināšanai un popularizēšanai.

7.3. Alsungas novada dome, KuldÄ«gas novada dome, Ventspils novada dome apņemas atbalstÄ«t novadu teritorijās esošo suitu kopienas centienus sava nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanā, iespēju robežās nodrošināt tādu vidi un apstākļus, kas sekmē suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanu un iespēju praktizēt suitu kultÅ«ras izpausmes ilgtermiņā, stiprināt vietējo izglÄ«tÄ«bas, kultÅ«ras un citu institÅ«ciju kultÅ«ras centru kapacitāti nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanā, veicināt finanšu piesaisti suitu kultÅ«rtelpas saglabāšanas aktivitātēm un infrastruktÅ«ras attÄ«stÄ«bai, tai skaitā atbalstot mērÄ·tiecÄ«gas un godprātÄ«gas publiskās un privātās partnerÄ«bas iniciatÄ«vas.

7.4. BiedrÄ«ba apņemas nodrošināt suitu kopienas, jo sevišÄ·i bērnu un jauniešu plašu iesaisti un lÄ«dzdalÄ«bu sava kultÅ«ras mantojuma saglabāšanā un attÄ«stÄ«šanā, informēt Puses par suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas aktualitātēm, koordinēt informācijas apriti starp Pusēm ar suitu kultÅ«rtelpu saistÄ«tos jautājumos un ne retāk kā reizi gadā sagatavot rakstisku ziņojumu par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas aktivitātēm suitu kultÅ«rtelpā. BiedrÄ«ba apņemas koordinēt Pušu tikšanos un, Pusēm savstarpēji konsultējoties, organizēt Pušu tikšanos norisi.

8. Puses apņemas ne retāk kā reizi gadā tikties un, pamatojoties uz BiedrÄ«bas sagatavoto ziņojumu un savstarpējo sadarbÄ«bas pieredzi, izvērtēt suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas aktualitātes, Ä«stenotās aktivitātes un to rezultātus, kā arÄ« vienoties par tālākajiem darbÄ«bas virzieniem un plānotajām aktivitātēm. NepieciešamÄ«bas gadÄ«jumā puses piesaista ekspertus, valsts un pašvaldÄ«bu institÅ«ciju, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citas juridiskas vai fiziskas personas.


9. Puses sadarbojas Latvijas kā nominācijas „Suitu kultÅ«rtelpa” iesniedzējas valsts un UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu dalÄ«bvalsts pirmā periodiskā ziņojuma sagatavošanā par suitu kultÅ«rtelpas nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanas pasākumu rezultātiem, kas lÄ«dz 2013.gada 15.decembrim jāiesniedz Nemateriālā kultÅ«ras mantojuma starpvaldÄ«bu komitejai.

10. Puses apņemas sadarboties suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma vērtÄ«bu skaidrošanā un tradÄ«ciju atpazÄ«stamÄ«bas veicināšanā kā Latvijā, tā arÄ« starptautiski.

11. Puses nodrošina savstarpēju regulāru informācijas apmaiņu jautājumos par suitu nemateriālā kultÅ«ras mantojuma saglabāšanu.

12. Jebkuri grozÄ«jumi nodomu protokolā noformējami rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms paredzamo grozÄ«jumu stāšanās spēkā.

13. Nodomu protokols sastādÄ«ts uz četrām lapām un parakstÄ«ts sešos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisku spēku.

14. Nodomu protokols stājas spēkā, kad to ir parakstÄ«jušas visas Puses un ir spēkā lÄ«dz 2014.gada 31.decembrim. 

PARAKSTĪJA:

KultÅ«ras ministrs Ints Dālderis 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas Ä£enerālsekretāre Dagnija Baltiņa 

Alsungas novada domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls 

KuldÄ«gas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 

BiedrÄ«bas „Etniskās kultÅ«ras centrs „Suiti”” valdes priekšsēdētāja Dace Martinova